AMVNX's team

Dot

Mr Eric Burling

Tổng giám đốc

Mrs Huong Dao

Phó tổng giám đốc

Mrs Dung Nguyen

Giám đốc điều hành

Mr Tùng Nguyễn

Mrs Hà Nguyễn

Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Ms Abby Mumford

Bộ phận Academy

Ms Abbigail Murphy

Bộ phận College Admission

Ms Ashley Nelson

Bộ phận College Admission

Ms Abby Weber

Bộ phận College Admission

Ms Jacqueline Somer Lee

Bộ phận College Admission

Mr. Navid Nyazdanf

Bộ phận College Admission

Mr Tùng Nguyễn

Trợ lý Giám đốc

Mrs Minh Đức

Trưởng bộ phận marketing

Ms Dung Trần

Bộ phận marketing

Mrs Thảo Trần

Bộ phận tư vấn

Ms Hà Vũ

Bộ phận tư vấn

Ms Ngà Phạm

Bộ phận hồ sơ

Ms Nhân Trần

Bộ phận hồ sơ

Mrs Hằng Bùi

Nhân viên hành chính

Mr Eric Burling

Tổng giám đốc

Mrs Huong Dao

Phó tổng giám đốc

Mrs Dung Nguyen

Giám đốc điều hành

Mrs Hà Nguyễn

Giám đốc AMVNX chi nhánh Hà Nội

Ms Abby Mumford

Bộ phận Academy

Ms Abbigail Murphy

Bộ phận College Admission

Ms Abby Weber

Bộ phận College Admission

Ms Jacqueline Somer Lee

Bộ phận College Admission

Mr. Navid Nyazdanf

Bộ phận Academy

Mr Tung Nguyen

Trợ lý Giám đốc

Mrs Minh Đức

Trưởng bộ phận marketing

Ms Dung Trần

Bộ phân marketing

Mrs Thảo Trần

Bộ phận tư vấn

Ms Hà Vũ

Bộ phận tư vấn

Ms Ngà Phạm

Bộ phận hồ sơ

Ms Nhân Trần

Bộ phận hồ sơ

Mrs Hằng Bùi

Nhân viên hành chính

ĐĂNG KÝ

Triển lãm du học THPT nội trú Mỹ 2022