AMVNX's team

Dot

Mr Eric Burling

Tổng giám đốc

Mrs Huong Dao

Phó tổng giám đốc

Mrs Dung Nguyen

Giám đốc điều hành

Ms Ashley Nelson

Bộ phận College Admission

Ms Abby Mumford

Bộ phận Academy

Ms Abbigail Murphy

Bộ phận College Admission

Mr Eric Burling

Tổng giám đốc

Mrs Huong Dao

Phó tổng giám đốc

Mrs Dung Nguyen

Giám đốc điều hành

Ms Ashley Nelson

Bộ phận College Admission

Ms Abby Mumford

Bộ phận Academy

Ms Abbigail Murphy

Bộ phận College Admission